مکررات النحو
76 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : عربی
کتاب حاضر شرح عربی باب چهارم 'مغنی اللبیب' بوده که در نوع خود منحصر به فرد است. مباحث این کتاب در باب برخی دیگر از مسائل علم نحو است با موضوعاتی همچون : مبتدا و خبر, فاعل و مفعول, اقسام حال, اقسام عطف و ضمیر.