آلبوم من ◂ بازدید از مجموعه های استان قدس رضوی
همراهی باوزیر مشاور در امور دفاعی پاکستان در دیدار از استان قدس رضوی- بهمن89