آلبوم من ◂ دوران تحصیل (مدرسه علمیه سعادت) مشهد
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست